Số hóa chùa Việt

Hướng đến Hội thảo “Tổ Như Trừng Lân Giác và sơn môn Liên Phái trong lịch sử Phật giáo Việt Nam”

  Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Sơn môn...

Phạm võng kinh tâm địa phẩm Bồ tát giới nghĩa sớ phát ẩn

Phạm võng kinh tâm địa phẩm Bồ tát giới nghĩa sớ phát ẩn Nơi lưu trữ: chùa Linh Quang (Bà Đá) Tên hiện...

Chỉnh lý, biên mục, số hóa tư liệu tại chùa Liên Phái

Sưu tầm, chỉnh lý và số hóa tư liệu Phật giáo tại các tự viện, di tích, là một trong những nhiệm vụ...