Hoạt động

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động và danh mục của Trung tâm dự kiến cung cấp

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

Hoạt động trong lĩnh vực tư liệu Phật giáo Việt Nam theo quy định của Giáo hội và của Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam phân viện Hà Nội, Luật Lưu trữ và Luật Thư viện, Luật Bảo tàng.

Quản lý tư liệu Phật giáo Việt Nam 

 • Sưu tầm, bảo quản các loại hình tư liệu về Phật giáo Việt Nam như: tài liệu số hóa, tài liệu dạng phẳng, tài liệu hình khối, tài liệu âm thanh, video,…. áp dụng  kỹ thuật tiên tiến để bảo quản, tu bổ phục chế tư liệu liên quan.
 • Tổ chức khai thác, sử dụng, phát huy giá trị của tư liệu.
 • Trưng bày, công bố các tư liệu quý hiếm.
 • Tổ chức nghiên cứu, biên dịch, xuất bản các công trình liên quan.

Nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu tư liệu, nghiên cứu các hướng khai thác tư liệu Phật giáo Việt Nam. 
 • Tham mưu đề xuất thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến khai thác, sử dụng tư liệu hiệu quả.
 • Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học trong lĩnh vực Phật giáo Việt Nam.
 • Công bố và xuất bản các nghiên cứu về tư liệu Phật giáo Việt Nam, trước mắt là hoàn thành bộ Đề mục tổng quan về tư liệu Phật giáo Việt Nam.

Hoạt động phục vụ đào tạo liên kết

 • Tổ chức hoạt động  phục vụ đào tạo về Phật giáo Việt Nam theo chuyên đề, dự án hợp tác, trao đổi học viên.
 • Tổ chức bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn về tư liệu Phật giáo Việt Nam cho các tăng ni, học viên các trường thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 • Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xử lý, khai thác tư liệu.

Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu tư liệu Phật giáo Việt Nam

 • Hợp tác, chia sẻ, kết nối với các trung tâm lưu trữ, thư viện, viện nghiên cứu và các trường đại học, các chùa, tịnh thất, cơ sở thờ tự, di tích để sưu tầm, khai thác tư liệu Phật giáo Việt Nam.
 • Kết nối các chuyên gia về Phật giáo Việt Nam, các tác giả, các diễn giả nói chuyện chuyên đề, giới thiệu tư liệu….
 • Tổ chức giới thiệu, quảng bá các thành quả về công tác sưu tầm tư liệu Phật giáo Việt Nam.
 • Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về công tác sưu tầm, khai thác, bảo quản, phục chế tư liệu với các cá nhân, đơn vị, tổ chức, trong và ngoài nước.

Dịch vụ tư liệu

Thực hiện các dịch vụ tư liệu: sao chụp, sử dụng, khai thác tư liệu.

Danh mục dịch vụ dự kiến cung cấp

STT Tên dịch vụ sự nghiệp công dự kiến cung cấp
1 Tổ chức thu thập và sưu tầm và nghiên cứu xuất bản các nguồn tư liệu Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước
2 Tổ chức hệ thống hóa, số hóa, lưu trữ, bảo tồn các tư liệu Phật giáo Việt Nam
3 Phục vụ tra cứu theo các nhu cầu nghiên cứu, đào tạo; khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tư liệu Phật giáo  Việt Nam được lưu trữ
4 Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về tư liệu Phật giáo Việt Nam 
5 Tư vấn, cung cấp các dịch vụ về lưu trữ, trưng bày, triển lãm, giới thiệu tư liệu Phật giáo Việt Nam theo quy định của pháp luật
6 Thực hiện các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tư liệu Phật giáo Việt Nam