Công Văn Tâm Nang Diệu Ngữ

Công Văn Tâm Nang Diệu Ngữ

Công Văn Tâm Nang Diệu Ngữ – 攻文心囊妙語 Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Công Văn...