đại bảo tích

Đại Bảo Tích

Đại Bảo Tích – 大寶積經 Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Bộ Đại Bảo Tích (24...