đại bi sám pháp

Đại Bi Sám Pháp

ĐẠI BI SÁM PHÁP – 大悲懺法 (Y cựu trùng san) Biên soạn: Tứ Minh Tri Lễ (Thiên Thai Tông) Năm biên soạn: đời Tống Nơi...