Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh

Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh

Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Đại Phương Đẳng Đại...