Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh

Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh

Bản kinh này do Pháp tử chùa Pháp Quang thôn Thị xã Phù Lưu, tổng Phù Lưu, huyện Đông Ngạn, phủ Từ Sơn,...