Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Giải

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Giải

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Giải Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Diệu Pháp Liên Hoa...