diệu pháp liên hoa kinh

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh – 妙法蓮華經 Nơi tàng bản: chùa Liên Phái Tổng số tập:  Tập 1: từ Quyển 1 (phẩm tựa) đến...