Phật Thuyết Phạm Võng Kinh

Phật Thuyết Phạm Võng Kinh

Phật Thuyết Phạm Võng Kinh Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Phật Thuyết Phạm Võng Kinh...