Phật thuyết Trường A Hàm Kinh

Phật thuyết Trường A Hàm Kinh (bộ 6 quyển)

PHẬT THUYẾT TRƯỜNG A HÀM KINH – 佛說長阿含經 Năm khắc in: 1933 (năm Bảo Đại thứ 8) Tàng bản tại: chùa Phúc Lâm Tổng số quyển: 6 quyển...