trúc song tùy bút

Trúc Song Tùy Bút

TRÚC SONG TÙY BÚT – 竹窻隨筆 Biên soạn: Chi Na soạn thuật; Vân Thê tự Sa môn Chu Hoành trước Năm khắc in: 1899...