Đề Tài Nghiên Cứu

Kết tập tư liệu Phật giáo Việt Nam1
Số hóa chùa Việt3
Bảo quản tư liệu Phật giáo11
Kho ký gửi tư liệu Phật giáo1
Hệ thống phần mềm hỗ trợ dịch Hán Nôm0
Nghiên cứu lịch sử Phật giáo địa phương0
Hành trạng thiền sư Việt Nam1
Danh bạ chùa chiền3