Kinh điển Phật giáo

Thư mục theo ĐẠI CHÍNH TÂN TU


Chọn tên, quyển kinh:


Hiển thị kinh văn:

Một trang tư liệu Phật thuyết Trường A Hàm Kinh, thuộc A Hàm Bộ
Tài liệu do Trung Tâm TLPG số hóa tại chùa Quán Sứ

 

***
Một đoạn tư liệu kinh dạng text của TTTLPG
(trình bày dạng cổ điển theo cột dọc) :

ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH
Chính văn

大佛頂首楞嚴經
1-1.【經】
佛在室羅筏城、祇桓精舍。與大比丘眾、千二百五十人俱。皆是無漏大阿羅漢。佛子住持、善超諸有。能於國土、成就威儀。從佛轉輪、妙堪遺囑。嚴淨毗尼、弘範三界。應身無量、度脫眾生。拔濟未來、越諸塵累。其名曰。大智舍利弗。摩訶目犍連。摩訶拘絺羅。富樓那彌多羅尼子。須菩提。優波尼沙陀等。而為上首。復有無量辟支無學。并其初心。同來佛所。屬諸比丘休夏自恣。十方菩薩咨決心疑。欽奉慈嚴將求密義。即時如來敷座宴安。為諸會中、宣示深奧。法筵清眾、得未曾有。迦陵仙音、遍十方界。恒沙菩薩、來聚道場。文殊師利而為上首。
1-2.【經】
時波斯匿王、為其父王諱日營齋。請佛宮掖。自迎如來。廣設珍羞無上妙味。兼復親延諸大菩薩。城中復有長者居士同時飯僧。佇佛來應。佛敕大殊、分領菩薩及阿羅漢、應諸齋主。唯有阿難、先受別請。遠遊未還、不遑僧次。既無上座、及阿闍黎。途中獨歸。其日無供。即時阿難、執持應器、於所遊城、次第循乞。心中初求最後檀越、以為齋主。無問淨穢、剎利尊姓。及旃陀羅。方行等慈、不擇微賤。發意圓成、一切眾生、無量功德。…