Tra cứu

Giới thiệu các trang tra cứu

Trang phục vụ tra cứu học tập hiện có các chức năng sau:

Nội dung chính là bộ Hán Việt Tự Điển của Thiều Chửu, ngoài ra có bổ sung một sỗ chữ ít dùng và các mã số Bút hoạch, Thương Hiệt giản, Bính âm của từng chữ.

Là bản PDF từ bản in năm 1992.

Bản này chủ yếu để kiểm tra lại nguyên gốc khi cần, còn bình thường có thể tra nhanh chóng giải nghĩa theo Khang Hy tự điển của từng chữ Hán ở site : zdic.net

Là hệ thống tư liệu do Trung tâm Tư liệu Phật giáo sưu tầm và xây dựng, sẽ đưa lên dần dần.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *