Tra cứu

Giới thiệu các trang tra cứu

Trang phục vụ tra cứu học tập hiện có các chức năng sau:

Nội dung chính là bộ Hán Việt Tự Điển của Thiều Chửu, ngoài ra có bổ sung một sỗ chữ ít dùng và các mã số Bút hoạch, Thương Hiệt giản, Bính âm của từng chữ.

Là bản PDF từ bản in năm 1992.

Là các sách Phật giáo do trung tâm sưu tập trên mạng về máy chủ của trung tâm
(Chỉ đọc được khi Trung tâm mở máy chủ)

(Tách riêng các sách Phật giáo Nguyên thủy)

Là hệ thống tư liệu do Trung tâm Tư liệu Phật giáo sưu tầm và xây dựng, sẽ đưa lên dần dần.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *