kinh sách

Triển khai phối hợp tổ chức dịch thuật các bộ kinh sách của chư tổ Việt Nam

Triển khai phối hợp tổ chức dịch thuật các bộ kinh sách của chư tổ Việt Nam Trong chương trình phối hợp dịch...

Vãng Sinh Tập

Vãng Sinh Tập Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Vãng Sinh Tập 3 Dưới đây là...

Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Huyền Ti Sao

Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Huyền Ti Sao Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng...

Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký

Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Tứ...

Tứ Phần Luật Danh Nghĩa Tiêu Thích

Tứ Phần Luật Danh Nghĩa Tiêu Thích Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Tứ Phần Luật...

Tứ Phần Luật Tì Kheo Ni Giới Bản Lược Ký

Tứ Phần Luật Tì Kheo Ni Giới Bản Lược Ký Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có...

Quy Nguyên Trực Chỉ Tăng Bổ Âm Nghĩa

Quy Nguyên Trực Chỉ Tăng Bổ Âm Nghĩa Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Quy Nguyên...

Quy Sơn Cảnh Sách

Quy Sơn Cảnh Sách Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Quy Sơn Cảnh Sách 2 Dưới...

Thích Ca Như Lai Thành Đạo Ký

Thích Ca Như Lai Thành Đạo Ký Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Thích Ca Như...

Thiền Lâm Bảo Huấn Hợp Chú

Thiền Lâm Bảo Huấn Hợp Chú Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Thiền Lâm Bảo Huấn...