Công bố tư liệuHoạt độngSự kiện

CÁC ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ,

XÃ LIÊN MINH, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

         

          Đình làng Yên Phú, Thanh Trì Hà Nội hiện đang bảo quản 23 đạo sắc phong từ thời Lê – Nguyễn. Trong số đó có 19 đạo thời Lê, 3 đạo thời Nguyễn. Những sắc phong này tình trạng còn rất tốt, mặc dù trải qua vài trăm năm. Hiện các sắc phong đã được dịch thuật nghiên cứu, nhân dịp lễ hội truyền thống của Đình – Chùa Yên Phú, được sự đồng ý của các cụ trong làng Yên Phú và Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức triển lãm các đạo sắc phong này để nhân dân được chiêm ngưỡng.

 

Đạo sắc phong số 01

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Vương Thượng Vị Trương Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Hầu Điều Điều Quý Công Điều Điều Quý Nương. Tư kiêm chính trực, đức bẩm thông minh, đắc nhị khí chi tinh anh, thăng đằng cự trắc, phù ức niên chi tông xã, du cửu vô cương, ký đa tương hựu chi công, nghi cử bao phong chi điển. Vị phù trì tương hựu tội nhân tư đắc, quốc thế điện an, ứng gia phong khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Ý Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Công Chúa.

Cố sắc !

Dương Hòa ngũ niên bát nguyệt nhị thập lục nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Vương Thượng Vị; Trương Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Hầu Điều Điều Quý Công Điều Điều Quý Nương. Tư chất ngay thẳng, đức vốn thông minh, được hai khí tốt tươi, thêm lên to lớn lừng lẫy, phù giúp xã tắc vạn năm, bền vững dài lâu, nên theo lễ nghi xét công gia phong theo điển chương thờ tự. Vì thần phù trì giúp đỡ cho tội nhân, thế nước được vững bền nên phong thêm cho thần mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý; Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Vận Điều Quý Công; Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Ý Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 26 tháng 8 niên hiệu Dương Hòa năm thứ 05 (1639).

 

Ghi chú: Tội nhân là thuật ngữ nhà Vua niên hiệu Dương Hòa tự xưng.

Đạo sắc phong số 02

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Vương Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Hầu Điều Điều Quý Hầu Công Phù Tác Điều Điều Học Nương Trinh Thục Công Chúa. Đạo đồng địa hậu, đức phối càn thừa, trữ tứ độc bẩm tam quang anh tinh khí, đắc diệu bách vi thông vạn hóa, tương hựu công đa, ký thần hiển ứng chi cơ nghi cử bao phong chi điển. Vi phụng binh tru nghịch đảng phục cựu cương dục, trợ binh uy thu thắng toán phù quốc tộ, ưng gia phong khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tích Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Ý Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Công Chúa.

Cố sắc!

Dương Hòa bát niên thập nhị nguyệt nhị thập nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Vương Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Hầu Điều Điều Quý Hầu Công Phù Tác Điều Điều Học Nương Trinh Thục Công Chúa. Đạo cùng đất dày, đất sánh trời cao, bốn ngòi nước, ba ánh sáng tốt tươi tích chứa lại ban cho khí tốt, đạt được trăm điều tốt đẹp, vạn sự thông suốt biến hóa, công lao thần thật nhiều, tỏ rõ ứng nghiệm, nên theo lễ nghi xét công gia phong theo điển chương thờ tự. Vì cử binh dẹp nghịch tặc khôi phục lãnh thổ, thần ngầm giúp uy binh mà giành thắng lợi, giữ vững vận nước, nên phong thêm cho thần mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tích Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý; Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Vận Điều Quý Công; Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Ý Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 20 tháng 12 niên hiệu Dương Hòa năm thứ 08 (1642).

Đạo sắc phong số 03

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Vương Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Hầu Điều Điều Quý Công Phù Tác Đại Vương Điều Điều Học Nương Trinh Thục Cẩn Tiết Từ Hòa Công Chúa. Nhị khí lương năng, bách vi diệu thuật, đức cực kỳ thịnh, hãn ngự đa dân vật bảo an, thánh bất khả tri, biến hóa diệu âm dương thân khuất mặc tướng, hoàng đồ tăng cố bao phong chi điển tái kí. Vi hiển hữu linh ứng mặc tướng, hồng đồ mậu tăng vương thọ tán ninh dận vị hữu công ư quốc, ứng bao phong khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Công Chúa.

Cố sắc !

Phúc Thái tam niên thất nguyệt thập thất nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Vương Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Hầu Điều Điều Quý Công Phù Tác Đại Vương Điều Điều Học Nương Trinh Thục Cẩn Tiết Từ Hòa Công Chúa. Hai khí tốt lành, trăm điều tốt đẹp, đức cực kỳ thịnh, chế ngự giúp đỡ dân cùng vạn vật nhiều điều yên ổn, thánh không thể biết, âm dương biến hóa co duỗi thần diệu lặng yên, cơ đồ đất nước vững bền, xét công đáng được gia phong theo điển chương thờ tự. Vì thần nhiều lần hiển ứng, ngầm giúp cơ nghiệp xây vững nghiệp Chúa, che chở người kế vị. Thần có công với nước, nên phong thêm cho thần cặp mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý; Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Vận Điều Quý Công; Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 17 tháng 7 niên hiệu Phúc Thái năm thứ 03 (1645).

Đạo sắc phong số 04

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Vương Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Tắc Điều Điều Quý Công Phù Tác Điều Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Công Chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, đại bị vãng lai khuất thân chi khí cự trắc, âm linh đa phù trì tương trợ chi công, uy chiêu minh nghiệm, cảm ứng kí trưng ư vãng tích nhu hoài, tái cử ư di xưng văn. Vị mặc tướng vương đức, đắc mộc thiên ân, tăng trọng đại thể, hữu công ư quốc, ứng bao khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Công Chúa.

Cố sắc !

Phúc Thái ngũ niên tứ nguyệt nhị thập lục nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Vương Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Tắc Điều Điều Quý Công Phù Tác Điều Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, to lớn đầy đủ tới đến, khí tốt co duỗi rộng lớn, linh thiêng tỏ rõ công lao trợ giúp, uy nghiêm rõ rệt ứng nghiệm, cảm kích tưởng nhớ dấu vết đã qua, xét công đáng được gia phong theo điển chương thờ tự. Vì thần có công phù giúp nghiệp Chúa được hưởng lộc trời, cơ đồ bền vững, có công với nước nên phong thêm cho thần mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý; Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Vận Điều Quý Công; Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 26 tháng 4 niên hiệu Phúc Thái năm thứ 05 (1647).

Đạo sắc phong số 05

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Vương Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Tắc Điều Điều Quý Công Phù Tác Đại Vương Điều Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Công Chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, đại bị vãng lai khuất thân chi khí cự trắc, âm linh đa phù trì tương trợ chi công, túc chiêu minh nghiệm, cảm ứng kí trưng ư vãng tích nhu hoài, tái cử ư di xưng văn. Vị hoàng thiên quyến mệnh, bảo hộ vương gia, hiệp tương hoàng đồ đản sinh hoàng tử, trọng tông thống long quốc bản, mậu diễn cửu trường chi khánh, thực lại phù trì sở chí, ứng bao phong khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Công Chúa.

Cố sắc !

Phúc Thái thất niên nhị nguyệt nhị thập bát nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Vương Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Tắc Điều Điều Quý Công Phù Tác Đại Vương Điều Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, to lớn đầy đủ tới đến, khí tốt co duỗi rộng lớn, linh thiêng tỏ rõ công lao trợ giúp, uy nghiêm rõ rệt ứng nghiệm, cảm kích tưởng nhớ dấu vết đã qua, xét công đáng được gia phong theo điển chương thờ tự. Vì được trời yêu mến, phù giúp nhà Chúa, bảo vệ cơ đồ, hoàng gia sinh thái tử, vun bồi gốc nước, được hưởng lộc trời, thực nhờ sự phù giúp của Chúa, nên phong thêm mỹ tự cho thần là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý; Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Vận Điều Quý Công; Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 28 tháng 2 năm Phúc Thái thứ 07 (1649).

Đạo sắc phong số 06

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Tắc Điều Quý Công Phù Tác Đại Vương Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Công Chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung nữ hạnh đoan nhất u nhàn, âm phù vương nghiệp hoàng đồ, nghi long vĩnh viễn, cơ kí thần hiển ứng lễ nghi cử bao phong. Vị mặc tướng vương phủ, khâm mông thiên triều, tấn phong phó quốc vương nghi điển, hữu công vương quốc, ứng bao phong khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Công Chúa.

Cố sắc !

Khánh Đức tứ niên nhị nguyệt thập cửu nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Tắc Điều Quý Công Phù Tác Đại Vương Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, [Thần] gồm được sự bao dung nữ hạnh, ngay thẳng sâu xa yên ổn, ngầm phù giúp cơ đồ nhà Chúa, đầy đủ bền vững, công lao của thần tỏ tõ, xét đáng được gia phong theo nghi lễ thờ tự. Vì thần có công ngầm giúp nhà Chúa, lại được Thiên triều tấn phong Phó Quốc vương. Thần có công với nước, nên phong cho thần mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 19 tháng 2 niên hiệu Khánh Đức năm thứ 04 (1652).

Đạo sắc phong số 07

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Tắc Điều Quý Công Phù Tác Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Công Chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung nữ hạnh, đoan nhất u nhàn, âm phù vương nghiệp hoàng đồ, thịnh long vĩnh viễn, cơ kí thần hiển ứng lễ nghi cử bao phong. Vị mặc tướng hoàng gia trường trị, ứng hộ vương thất an cường, quyến trợ uy vũ, phấn dương tướng sĩ, dũng sung tất tru nghịch tặc, thủ thắng vạn toàn, thu phục giang sơn nhất thống, nẫm hữu linh ứng khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Vị Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Thông Linh Bác Đạt Công Chúa.

Cố sắc !

Thịnh Đức tam niên thất nguyệt sơ lục nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Tắc Điều Quý Công Phù Tác Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, [Thần] gồm được sự bao dung nữ hạnh, ngay thẳng sâu xa yên ổn, ngầm phù giúp cơ đồ nhà Chúa, đầy đủ bền vững, công lao của thần tỏ tõ, xét đáng được gia phong theo nghi lễ thờ tự. Vì thần có công ngầm giúp hoàng gia dài lâu, giúp cơ đồ nhà Chúa vững bền yên ổn, trợ giúp sức mạnh, khích động tướng sĩ, dũng cảm diệt trừ quân giặc, thu thắng lợi vẹn toàn, thu phục giang sơn về một mối, linh ứng tỏ rõ lừng lẫy, nên phong cho thần mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Vị Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Thông Linh Bác Đạt Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày mồng 6 tháng 7 niên hiệu Thịnh Đức năm thứ 03 (1655). 

 Đạo sắc phong số 08

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Hầu Điều Điều Quý Công Phù Tác Đại Vương Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Hòa Công Chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung nữ hạnh, đoan nhất u nhàn, âm phù vương nghiệp hoàng đồ, thịnh long vĩnh viễn, cơ kí thần hiển lễ nghi cử bao phong chi điển. Tư lại âm tương hoàng gia trường cửu, ứng hộ vương thất vĩnh miên, mặc trợ tướng sĩ tiến công Thuận Quảng, địa phương khu trừ cuồng khấu đồ đảng, đại thu toàn […] nẫm hữu linh ứng khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Thông Linh Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Công Chúa.

Cố sắc !

Thịnh Đức tứ niên nhuận ngũ nguyệt thập tam nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Hầu Điều Điều Quý Công Phù Tác Đại Vương Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Hòa Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, [Thần] gồm được sự bao dung nữ hạnh, ngay thẳng sâu xa yên ổn, ngầm phù giúp cơ đồ nhà Chúa, đầy đủ bền vững, công lao của thần tỏ tõ, xét đáng được gia phong theo nghi lễ thờ tự. Vì thần có công ngầm giúp hoàng gia vững bền, giúp cơ đồ nhà Chúa dài lâu, trợ giúp tướng sĩ tấn công Thuận Quảng giúp địa phương diệt trừ giặc cướp cùng đồng bọn, thu được thắng lợi lớn […] linh ứng tỏ rõ lừng lẫy, nên phong cho thần mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Thông Linh Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 13 tháng 5 nhuận niên hiệu Thịnh Đức năm thứ 04 (1656). 

Đạo sắc phong số 09

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Nhu Ý Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Hòa Quang Mĩ Công Chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung nữ hạnh, đoan nhất u nhàn, âm phù vương nghiệp hoàng đồ, thịnh long vĩnh viễn, cơ kí thần hiển ứng lễ cử bao phong tư. Vi lực phù hoàng gia trường cửu, phúc hộ vương nghiệp vĩnh miên mặc tướng, vương đức kế truyền, chính cư phủ trung, điện an thiên hạ, âm trợ uy vũ, phấn dương tướng sĩ, hùng sung tiễu trừ nghịch tặc đồ đảng, thủ thắng vạn toàn, thu phục giang sơn nhất thống, nẫm hữu linh ứng gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Thông Linh Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Công Chúa.

Cố sắc !

Thịnh Đức ngũ niên cửu nguyệt thập nhất nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Nhu Ý Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Hòa Quang Mĩ Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, [Thần] gồm được sự bao dung nữ hạnh, ngay thẳng sâu xa yên ổn, ngầm phù giúp cơ đồ nhà Chúa, đầy đủ bền vững, công lao của thần tỏ tõ, xét đáng được gia phong theo nghi lễ thờ tự. Vì thần có công ngầm giúp hoàng gia vững bền, giúp cơ đồ nhà Chúa dài lâu, kế truyền ngôi báu, ngồi trong phủ chính, thiên hạ yên ổn, ngầm giúp sức mạnh, khích động tướng sĩ, dũng cảm diệt trừ quân giặc cùng đồng bọn, giành thắng lợi vẹn toàn, thu phục giang sơn về một mối, linh ứng tỏ rõ lừng lẫy, nên phong cho thần mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Thông Linh Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 11 tháng 9 niên hiệu Thịnh Đức năm thứ 05 (1657). 

Đạo sắc phong số 10

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Mĩ Công Chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung nữ hạnh, đoan nhất u nhàn, âm phù vương nghiệp, hoàng đồ thịnh long vĩnh viễn, cơ kí thần hiển ứng lễ nghi cử bao phong tư. Vi lực phù hoàng gia trường cửu, phúc hộ vương nghiệp vĩnh miên mặc tướng, vương đức kế truyền, âm trợ thế tử tấn phong Tiết chế quốc công, uy vũ phấn dương tướng sĩ, cường sung tiễu trừ nghịch tặc đồ đảng, thủ thắng vạn toàn, thu phục giang sơn nhất thống, nẫm hữu linh ứng cẩn gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Thông Linh Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Công Chúa.

Cố sắc !

Vĩnh Thọ tam niên thập nhất nguyệt nhị thập cửu nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Mĩ Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, [Thần] gồm được sự bao dung nữ hạnh, ngay thẳng sâu xa yên ổn, ngầm phù giúp cơ đồ nhà Chúa, đầy đủ bền vững, công lao của thần tỏ tõ, xét đáng được gia phong theo nghi lễ thờ tự. Vì thần có công ngầm giúp hoàng gia vững bền, giúp cơ đồ nhà Chúa dài lâu, kế truyền ngôi báu, ngầm giúp thế tử tấn phong làm Tiết chế quốc công, khích động sức mạnh tướng sĩ, dũng cảm diệt trừ quân giặc cùng đồng bọn, giành thắng lợi vẹn toàn, thu phục giang sơn về một mối, linh ứng tỏ rõ lừng lẫy, nên phong cho thần mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Thông Linh Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 29 tháng 11 niên hiệu Vĩnh Thọ năm thứ 03 (1660).

Đạo sắc phong số 11

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Công Chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung nữ hạnh, đoan nhất u nhàn, âm phù vương nghiệp hoàng đồ, thịnh long vĩnh viễn, cơ kí thần hiển ứng lễ hợp cử bao phong tư. Vi lực phù hoàng gia trường cửu, phúc hộ vương nghiệp, vĩnh miên âm trợ binh uy, tiễu trừ Mạc nghiệt thu phục cảnh thổ nhất cử thành công, nẫm hữu linh ứng khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Thông Linh Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Đoan Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Công Chúa.

Cố sắc !

Cảnh Trị bát niên tứ nguyệt thập bát nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, [Thần] gồm được sự bao dung nữ hạnh, ngay thẳng sâu xa yên ổn, ngầm phù giúp cơ đồ nhà Chúa, đầy đủ bền vững, công lao của thần tỏ tõ, xét đáng được gia phong theo nghi lễ thờ tự. Vì thần có công ngầm giúp hoàng gia, bảo vệ cho nghiệp Chúa, ngầm giúp binh uy đánh tan quân Mạc, thu phục lãnh thổ, một trận giành thắng lợi vẻ vang, linh ứng đã rõ, nên phong thêm cho thần mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Thông Linh Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Đoan Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 18 tháng 4 niên hiệu Cảnh Trị năm thứ 08 (1670). 

Đạo sắc phong số 12

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Điều Quý Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Công Chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung tiết hạnh, đoan nhất u nhàn, âm phù vương nghiệp hoàng đồ, thịnh long vĩnh viễn, cơ kí thần hiển ứng lễ hợp cử bao phong. Vi tương trợ hoàng đồ bảo an vương nghiệp, quốc gia ninh tĩnh, xã tắc viễn trường, nẫm hữu linh ứng ứng gia phong Khâm Tích Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Thông Linh Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Công Chúa.

Cố sắc !

Dương Đức tam niên thất nguyệt nhị thập cửu nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Điều Quý Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, [Thần] gồm được sự bao dung nữ hạnh, ngay thẳng sâu xa yên ổn, ngầm phù giúp cơ đồ nhà Chúa, đầy đủ bền vững, công lao của thần tỏ tõ, xét đáng được gia phong theo nghi lễ thờ tự. Vì thần có công phù giúp cơ đồ hoàng gia, giữ yên nghiệp Chúa, khiến quốc gia yên ổn, xã tắc vững bền, linh ứng đã rõ, nên gia phong đáng được phong thêm cho thần mỹ tự là: Khâm Tích Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Thông Linh Bác Vận Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 29 tháng 7 niên hiệu Dương Đức năm thứ 03 (1674).

Đạo sắc phong số 13

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Điều Quý Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Công Chúa. Đức bẩm khôn trinh, đạo thừa càn thủy, kiêm đắc phụ dung tiết hạnh, đoan nhất đoạn minh, âm phù vương nghiệp hoàng đồ, thịnh long vĩnh viễn, cơ kí thần hiển ứng lễ hạp cử bao phong. Vi lực phù huân vương, tán tự vương cơ, lâm cư chính phủ, tôn phù tông xã, củng cố hồng đồ, lễ hữu đăng trật, ưng gia phong, khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Công Chúa.

Cố sắc !

Chính Hòa ngũ niên ngũ nguyệt sơ thập nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Điều Quý Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, [Thần] gồm được sự bao dung nữ hạnh, ngay thẳng sâu xa sáng suốt, ngầm phù giúp cơ đồ nhà Chúa, đầy đủ bền vững, công lao của thần tỏ tõ, xét đáng được gia phong theo nghi lễ thờ tự. Vì thần ngầm giúp nghiệp Chúa, bảo vệ thế tử, vào làm việc tại phủ chính, tôn phù xã tắc, củng cố cơ đồ, nghi lễ có thăng thưởng, nên phong thêm mỹ tự cho thần là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 10 tháng 5 niên hiệu Chính Hòa năm thứ 05 (1684).

Đạo sắc phong số 14

Phiên âm:

Sắc Khâm Nhu Ý Đoan Dung Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Đôn Triết Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Công Chúa. Đạo thể càn hành, chất đôn khôn thuận, đắc phù dư thanh thục chi khí, đức hợp dương linh, phù quốc gia vĩnh viễn chi quốc, công hoằng dương chất tương trợ, vu kim thượng lại bao phong tự cổ khả kí. Vị tự vương tiến phong vương vị, lâm cư chính phủ, tôn phù tông xã, củng cố hồng đồ, lễ hữu đăng trật, ưng gia phong, khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Dục Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Công Chúa.

Cố sắc!

Vĩnh Thịnh lục niên bát nguyệt sơ thập nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Nhu Ý Đoan Dung Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Đôn Triết Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Công Chúa. Đạo là gốc của trời, thể chất thuận theo đất, phù giúp rộng rãi, đem lại khí tốt tươi trong sạch, hợp đức linh thiêng cõi dương, phù giúp quốc gia vững bền dài lâu, công lao trợ giúp rộng lớn, nay xét thấy đáng được bao phong theo điển chương thờ tự như cũ. Vì [thần ngầm giúp] Thế tử được tiến phong ngôi Chúa, vào làm việc trong phủ chính, phù giúp xã tắc, để củng cố cơ đồ, nghi lễ có thăng thưởng, nên phong thêm cho thần mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Dục Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày mồng 10 tháng 8 niên hiệu Vĩnh Thịnh năm thứ 06 (1710).

Đạo sắc phong số 15

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Công Chúa. Đức phối khôn trinh, đạo thừa càn kiện, cẩn ngôn thận hạnh xước ưu nhàn nhã chi phong lưu, hãn hoạn ngự tai, mạc trắc phù trì chi công, dụng kí đa tương hựu tái cử bao phong. Vị tự vương tiến phong vương vị, lâm cư chính phủ, tôn phù tông xã, củng cố hồng đồ, lễ hữu đăng trật, ưng gia phong, khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Công Chúa.

Cố sắc !

Cảnh Hưng nguyên niên thất nguyệt nhị thập tứ nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, lời nói việc làm đều cẩn thận, thong thả nhàn hạ phong lưu, diệt trừ tai họa, công lao phù giúp to lớn tỏ rõ, xét thấy đáng được bao phong theo điển chương thờ tự. Vì [thần ngầm giúp] Thế tử được tiến phong ngôi Chúa, vào làm việc trong phủ chính, phù giúp xã tắc, để củng cố cơ đồ, nghi lễ có thăng thưởng, nên phong thêm cho thần mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày 24 tháng 7 niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 01 (1740).

Đạo sắc phong số 16

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Công Chúa. Đức phối khôn trinh, đạo thừa càn kiện, bỉnh tiết lẫm thu sương liệt, nhật mĩ dật điêu thư, tí dân nhu huệ, vũ hòa phong từ phù xích tử, thân tích ký trưng gia huống, bao phong hạp cử di chương. Vị tự vương tiến phong vương vị, lâm cư chính phủ, tôn phù tông xã, củng cố hồng đồ, lễ hữu đăng trật, ưng gia phong mỹ tự nhị tự, khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Hồng Từ Thánh Thiện Công Chúa.

Cố sắc !

Cảnh Hưng nhị thập bát niên bát nguyệt sơ bát nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mĩ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, mãnh liệt oai nghiêm như sương thu, ngày đẹp đầy tràn sách vở, nhân ái giúp đỡ dân lành, mưa thuận gió hòa một phương tươi tốt, ban cho mọi điều tốt đẹp, xét thấy công lao to lớn tỏ rõ, đáng được bao phong theo điển chương thờ tự. Vì [thần ngầm giúp] Thế tử được tiến phong ngôi Chúa, vào làm việc trong phủ chính, phù giúp xã tắc, để củng cố cơ đồ, nghi lễ có thăng thưởng, nên phong thêm cho thần hai cặp mỹ tự là: Khâm Tích Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Giai Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mĩ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kì Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Hồng Từ Thánh Thiện Công Chúa.

Vậy ban sắc !

Ngày mồng 08 tháng 8 niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 28 (1767).

Đạo sắc phong số 17

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Thăng Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kỳ Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Hồng Từ Thánh Thiện Thục Thận Huy Nhu Công Chúa. Đức phối khôn trinh, đạo thừa càn kiện, bỉnh tiết lẫm thu sương liệt, nhật mỹ dật điêu thư, tý dân nhu huệ, vũ hòa phong từ phù xích tử, thân tích ký trưng gia huống, bao phong hạp cử di chương. Vị tự vương tiến phong vương vị, lâm cư chính phủ, lễ hữu đăng trật, tái chuẩn bao phong ứng gia phong mỹ tự tam tự, khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Thăng Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kỳ Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Hồng Từ Thánh Thiện Thục Thận Huy Nhu Huy Đức Lệnh Nghi Ý Thước Công Chúa.

Cố sắc !

Cảnh Hưng tứ thập tứ niên thất nguyệt nhị thập lục nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Thăng Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kỳ Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Hồng Từ Thánh Thiện Thục Thận Huy Nhu Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, mãnh liệt oai nghiêm như sương thu, ngày đẹp đầy tràn sách vở, nhân ái giúp đỡ dân lành, mưa thuận gió hòa một phương tươi tốt, ban cho mọi điều tốt đẹp, xét thấy công lao to lớn tỏ rõ, đáng được bao phong theo điển chương thờ tự. Vì [thần ngầm giúp] Thế tử được tiến phong ngôi Chúa, vào làm việc trong phủ chính, nghi lễ có thăng thưởng, nên phong thêm cho thần ba cặp mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Thăng Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kỳ Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Hồng Từ Thánh Thiện Thục Thận Huy Nhu Huy Đức Lệnh Nghi Ý Thước Công Chúa.

Vậy ban sắc!

Ngày 26 tháng 7 niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783).

Đạo sắc phong số 18

Phiên âm:

Sắc Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Thăng Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kỳ Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Hồng Từ Thánh Thiện Công Chúa. Đức phối khôn trinh, đạo thừa càn kiện, bỉnh tiết lẫm thu sương liệt, nhật mỹ dật điêu thư, tý dân nhu huệ, vũ hòa phong từ phù xích tử, thân tích ký trưng gia huống, bao phong hạp cử di chương. Vị tự vương tiến phong vương vị, lâm cư chính phủ, lễ hữu đăng trật, ứng gia phong mỹ tự nhị tự, khả gia phong Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Thăng Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kỳ Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Hồng Từ Thánh Thiện Thục Thận Huy Nhu Công Chúa.

Cố sắc !

Cảnh Hưng tứ thập tứ niên ngũ nguyệt thập lục nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc ban cho Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Thăng Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý; Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công; Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kỳ Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Hồng Từ Thánh Thiện Công Chúa. Đức vâng mệnh đất ngay thẳng, đạo nhận lấy từ trời cao, mãnh liệt oai nghiêm như sương thu, ngày đẹp đầy tràn sách vở, nhân ái giúp đỡ dân lành, mưa thuận gió hòa một phương tươi tốt, ban cho mọi điều tốt đẹp, xét thấy công lao to lớn tỏ rõ, đáng được bao phong theo điển chương thờ tự. Vì [thần ngầm giúp] Thế tử được tiến phong ngôi Chúa, vào làm việc trong phủ chính, nghi lễ có thăng thưởng, nên phong thêm cho thần hai cặp mỹ tự là: Khâm Từ Nhu Ý Đoan Dung Thục Đức Gia Tiết Hoàng Thái Hậu Hoàng Bà Thái Truyền Tá Thăng Dự Hiến Thượng Vị Phương Dung Cẩn Hạnh Từ Mỹ Đôn Triết Nghiêm Túc Cung Ý; Trương Thị Công Hầu Thượng Phẩm Phán Thú Anh Hùng Vũ Dũng Cương Nghị Trung Chính Linh Thông Bác Đạt Điều Quý Công; Phù Tác Lệnh Nghi Đoan Mục Gia Huệ Thuận Mỹ Điều Quý Nương Trinh Khiết Cẩn Tiết Từ Hòa Thục Hạnh Đoan Trang Thuần Ý Từ Hòa Quang Linh Trinh Tĩnh Kỳ Nghi Hòa Khiết Đoan Nhất Gia Ngôn Cẩn Tiết Ôn Cung Nhân Ái Ôn Hậu Phương Phi Ôn Hòa Thuần Chính Thục Thuận Diệu Linh Huệ Hòa Thuần Hậu Hồng Từ Thánh Thiện Thục Thận Huy Nhu Công Chúa.

Vậy ban sắc!

Ngày 16 tháng 5 niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783).

Đạo sắc phong số 19


Phiên âm

Sắc Đương Cảnh Thành Hoàng Trung Vũ chi thần. Đương Cảnh Thành Hoàng Nhất Liệu chi thần. Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh, miến niệm thần hưu, quân gia tặng: Ngưng Hậu chi thần. Nhưng chuẩn Thanh Trì huyện Yên Phú xã y cựu phụng sự. Thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân.

Khâm tai !

Tự Đức lục niên chính nguyệt thập tứ nhật.

 

Dịch nghĩa

Sắc ban cho các vị thần Đương Cảnh Thành Hoàng Trung Vũ. Đương Cảnh Thành Hoàng Nhất Liệu. Ngài có công phù giúp đất nước, che chở cho dân, linh ứng lừng lẫy. Nay Trẫm kế nối ngôi báu, tưởng nhớ tới công lao của thần nên phong tặng thêm mỹ tự cho các vị thần là: Ngưng Hậu. Cho phép xã Yên Phú, huyện Thanh Trì được phụng thờ thần như cũ. Thần hãy che chở, bảo vệ cho dân lành.

Hãy tuân mệnh!

Ngày 14 tháng Giêng niên hiệu Tự Đức năm thứ 06 (1853).

Đạo sắc phong số 20

 Phiên âm

Sắc Ngưng Hậu Đương Cảnh Thành Hoàng Trung Vũ chi thần. Ngưng Hậu Đương Cảnh Thành Nhất Liệu chi thần. Hướng lai hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng. Tiết mông ban cấp tặng sắc lưu tự. Tứ kim phi ưng cảnh mệnh, miến niệm thần hưu khả gia tặng: Dực Bảo Trung Hưng chi thần. Nhưng chuẩn hứa Hà Nội tỉnh Thanh Trì huyện Yên Phú xã y cựu phụng sự. Thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân.

Khâm tai!

Đồng Khánh nhị niên thất nguyệt sơ nhất nhật.

 

Dịch nghĩa

Sắc ban cho các vị thần Ngưng Hậu Đương Cảnh Thành Hoàng Trung Vũ. Ngưng Hậu Đương Cảnh Thành Nhất Liệu. Ngài đã có công phù giúp đất nước, che chở cho dân, linh ứng lừng lẫy. Theo lễ, các triều đã ban sắc phong lưu tại nơi thờ tự. Nay Trẫm kế nối ngôi báu, tưởng nhớ tới công lao của thần, nên phong tặng thêm mỹ tự cho các vị thần là: Dực Bảo Trung Hưng. Cho phép xã Yên Phú, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Nội được phụng thờ thần như cũ. Thần hãy bảo vệ, che chở cho dân lành.

Hãy tuân mệnh !

Ngày mồng 01 tháng 7 niên hiệu Đồng Khánh năm thứ 02 (1887).

Đạo sắc phong số 21

 

Phiên âm

Sắc chỉ Hà Đông tỉnh, Thanh Trì huyện, Yên Phú xã tòng tiền phụng sự Ngưng Hậu Dực Bảo Trung Hưng Đương Cảnh Thành Hoàng Trung Vũ chi thần. Ngưng Hậu Dực Bảo Trung Hưng Đương Cảnh Thành Nhất Liệu chi thần. Tiết kinh ban cấp sắc phong, chuẩn kỳ phụng sự. Duy Tân nguyên niên tấn quang đại lễ kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, đặc chuẩn y cựu phụng sự, dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển.

Khâm tai !

Duy Tân tam niên, bát nguyệt, thập nhất nhật.

 

Dịch nghĩa

Sắc chỉ ban cho xã Yên Phú, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông vốn từ trước đã phụng thờ các vị thần có mỹ tự là Ngưng Hậu Dực Bảo Trung Hưng Đương Cảnh Thành Hoàng Trung Vũ. Ngưng Hậu Dực Bảo Trung Hưng Đương Cảnh Thành Nhất Liệu. Hàng năm đã được ban tặng sắc phong và cho phép dân xã thờ phụng thần. Năm Duy Tân nguyên niên (1907) đã ban chiếu báu cho khắp vùng làm lễ khen thưởng rất long trọng cho thần. Nay cho phép dân xã được thờ cúng thần như trước để ghi nhớ ngày đại lễ, mà mở mang việc thờ cúng.

Hãy tuân mệnh !

Ngày 11 tháng 8 niên hiệu Duy Tân năm thứ 03 (1909).

 Đạo sắc phong số 22

Phiên âm

Sắc Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Yên Phú xã tòng tiền phụng sự nguyên tặng Ngưng Hậu Dực Bảo Trung Hưng Đương Cảnh Thành Nhất Liệu tôn thần. Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng, tiết mông ban cấp sắc phong, chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim chính trực trẫm tứ tuần đại khánh, tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, trứ gia tặng Tĩnh Hậu Trung đẳng thần. Đặc chuẩn phụng sự, dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển.

Khâm tai !

Khải Định cửu niên thất nguyệt nhị thập ngũ nhật.

Dịch nghĩa

Sắc ban cho xã Yên Phú, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông vốn từ trước đã phụng thờ vị thần nguyên được ban tặng mỹ tự là: Ngưng Hậu Dực Bảo Trung Hưng Đương Cảnh Thành Nhất Liệu. Ngài có công phù giúp đất nước, che chở cho dân, linh ứng lừng lẫy. Theo lễ, các triều đã ban tặng sắc phong, cho phép dân xã được thờ cúng. Nay nhân đại lễ mừng thọ Trẫm 40 tuổi đã ban chiếu báu, gia ân khắp vùng, nghi lễ khen thưởng rất long trọng, nên đã phong tặng thêm mỹ tự cho thần là: Tĩnh Hậu, cấp bậc Trung đẳng thần. Nay cho phép dân xã được thờ cúng thần như trước để ghi nhớ ngày đại lễ mà mở mang việc thờ cúng.

Hãy tuân mệnh !

Ngày 25 tháng 7 niên hiệu Khải Định năm thứ 09 (1924).

Đạo sắc phong số 23

Phiên âm

Sắc Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Yên Phú xã tòng tiền phụng sự nguyên tặng Ngưng Hậu Dực Bảo Trung Hưng Đương Cảnh Thành Trung Vũ tôn thần. Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng, tiết mông ban cấp sắc phong, chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim chính trực trẫm tứ tuần đại khánh, tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật, trứ gia tặng Tĩnh Hậu Trung đẳng thần. Đặc chuẩn phụng sự, dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển.

Khâm tai !

Khải Định cửu niên thất nguyệt nhị thập ngũ nhật.

Dịch nghĩa

Sắc ban cho xã Yên Phú, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông vốn từ trước đã phụng thờ vị thần nguyên được ban tặng mỹ tự là: Ngưng Hậu Dực Bảo Trung Hưng Đương Cảnh Thành Trung Vũ. Ngài có công phù giúp đất nước, che chở cho dân, linh ứng lừng lẫy. Theo lễ, các triều đã ban tặng sắc phong, cho phép dân xã được thờ cúng. Nay nhân đại lễ mừng thọ Trẫm 40 tuổi đã ban chiếu báu, gia ân khắp vùng, nghi lễ khen thưởng rất long trọng, nên đã phong tặng thêm mỹ tự cho thần là: Tĩnh Hậu, cấp bậc Trung đẳng thần. Nay cho phép dân xã được thờ cúng thần như trước để ghi nhớ ngày đại lễ mà mở mang việc thờ cúng.

Hãy tuân mệnh !

Ngày 25 tháng 7 niên hiệu Khải Định năm thứ 09 (1924).

 

 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Giới thiệu sách chùa Đồng Đắc và hoạt động tu sửa bồi nền sách.

Qua các đợt khảo sát một số ngôi chùa, Thượng tọa Thích...

Thượng tọa. GĐ Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam đi khảo sát nguồn tư liệu Phật giáo

Vừa qua, Thượng Tọa Thích Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Tư...

Protected: Công cụ OCR và phiên dịch

There is no excerpt because this is a protected post.