chùa liên phái

Chùa Liên Phái - Hậu Phật Bi Ký

Chùa Liên Phái – Hậu Phật Bi Ký

Thác bản Hậu Phật Bi Ký Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ SỐ...

Chùa Liên Phái - Lập Bi Hậu Ký

Chùa Liên Phái – Hệ thống bia

Nhóm Bia Hậu Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái   KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ Link xem Ảnh...

Chùa Liên Phái - Hậu Phật Bi Ký

Chùa Liên Phái – Hậu Phật Bi Ký (75x40cm)

Thác bản Hậu Phật Bi Ký Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ SỐ...

Chùa Liên Phái - Liên Phái Hậu Kỵ Bi

Chùa Liên Phái – Liên Phái Hậu Kỵ Bi

Thác bản Liên Phái Hậu Kỵ Bi Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ...

Bản Sinh Kinh

Bản Sinh Kinh Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Bản Sinh Kinh 2 tập thượng hạ...

Trúc Song Tùy Bút

TRÚC SONG TÙY BÚT – 竹窻隨筆 Biên soạn: Chi Na soạn thuật; Vân Thê tự Sa môn Chu Hoành trước Năm khắc in: 1899...

Chùa Liên Phái - Hậu Tự Bi Ký

Chùa Liên Phái – Hậu Tự Bi Ký

Thác bản Hậu Tự Bi Ký Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ...

Chùa Liên Phái - Hậu Phật Bi

Chùa Liên Phái – Hậu Phật Bi

Thác bản Hậu Phật Bi Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ SỐ...

Tứ Phần Giới Bản Như Thích (Bộ 4 tập)

TỨ PHẦN GIỚI BẢN NHƯ THÍCH (BỘ 4 TẬP) – 四分戒本如釋 Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Số quyển: 4 Khoảng năm 410,...

Chùa Liên Phái Gia Phổ Bi Ký

Chùa Liên Phái – Gia Phổ Bi Ký

Thác bản Gia Phổ Bi Ký Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ...