văn bia chùa liên phái

Chùa Liên Phái - Hậu Phật Bi Ký

Chùa Liên Phái – Hậu Phật Bi Ký

Thác bản Hậu Phật Bi Ký Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ SỐ...

Chùa Liên Phái - Lập Bi Hậu Ký

Chùa Liên Phái – Hệ thống bia

Nhóm Bia Hậu Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái   KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ Link xem Ảnh...

Chùa Liên Phái - Hậu Phật Bi Ký

Chùa Liên Phái – Hậu Phật Bi Ký (75x40cm)

Thác bản Hậu Phật Bi Ký Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ SỐ...

Chùa Liên Phái - Liên Phái Hậu Kỵ Bi

Chùa Liên Phái – Liên Phái Hậu Kỵ Bi

Thác bản Liên Phái Hậu Kỵ Bi Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ...

Chùa Liên Phải - Liên Hậu Kỵ Bi

Chùa Liên Phái – Liên Hậu Kỵ Bi

Thác bản Liên Hậu Kỵ Bi Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ...

Chùa Liên Phái - Lập Bi Ký Kỵ

Chùa Liên Phái – Lập Bi Ký Kỵ

Thác bản Lập Bi Ký Kỵ Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ...

Chùa Liên Phái - Lập Bi Hậu Tự

Chùa Liên Phái – Lập Bi Hậu Tự

Thác bản Lập Bi Hậu Tự Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ...

Chùa Liên Phái - Ký Kỵ Liên Phái Bi

Chùa Liên Phái – Ký Kỵ Liên Phái Bi

Thác bản Ký Kỵ Liên Phái Bi Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ...

Chùa Liên Phái - Ký Kỵ Bi

Chùa Liên Phái – Ký Kỵ Bi

Thác bản Ký Kỵ Bi Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ SỐ...

Chùa Liên Phái - Ký Hậu Bi Minh

Chùa Liên Phái – Ký Hậu Bi Minh

Thác bản Ký Hậu Bi Minh Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ...